Ook moest er een eed worden afgelegd. Uit de stadsrekeningen van 's Hertogenbosch blijkt dat in 1693 na het afleggen van de eed 6 gulden, 4 stuivers en 8 oort betaald moest worden om poorter te worden.'s Avonds tegen donker werden de stadspoorten gesloten door de poortbewaker.
In de Nederlanden verdwenen de voorrechten na de Franse invasie. (bron wikipedia)
 
(Amsterdam) Een poorter is een burger die toegang heeft tot de privileges en voorrechten van de stad. In de poorterboeken onderscheidde men drie soorten poorters. Ten eerste de ingeboren poorters, dat wil zeggen de kinderen van poorters. Ten tweede de behuwde poorters: de mannen die van elders kwamen en met een poorterdochter trouwden. En ten derde de gekochte poorters: personen die van buiten de stad kwamen en het poorterschap moesten kopen. Men was daartoe vaak verplicht. Om lid van een gilde te kunnen worden, moest men namelijk poorter zijn.
Slechts enkele ambachten stonden buiten gildeverband;
 
(Leiden) Een poorterboek is een boek waarin verschillende Nederlandse steden nieuwe burgers registreerden. Deze vorm van registratie bleef bestaan tot aan de Bataafse tijd (1795). Het poorterschap was een soort stedelijk burgerrecht en dateert uit de Middeleeuwen. Als poorter had men vooral economische rechten. Zo hoefden poorters geen tol te betalen, mochten zij door een gilde als meester worden aangenomen, konden zij de meeste beambten uitoefenen en hadden zij het recht zaken aan te spannen bij de rechtbank. Daarbij waren de kinderen van een poorter verzekerd van zorg als zij wees werden. Het poorterschap was een privilege waarvoor flink betaald moest worden. Slechts een klein deel van de stedelijke bevolking kon dit betalen. Een deel van de bevolking mocht geen poorterschap kopen zoals joden en soms katholieken. Ook werd er onderscheid gemaakt naar sekse en huwelijkse staat.