DOODSTRAF VOOR LUITENANT KOLONEL
EVERARDUS DU PLESSIS

Hij vluchtte voordat het doodvonnis voltrokken kon worden. 
(Zoon van Nicolaus Ludovicus Du Plessis)

                                                                        Afbeelding: Ter dood veroordeling met het zwaard in de 17de eeuw.

GESLACHT 'HEERMA DE HOLWINDE'
Op 3 mei 1750 overleed op 'Huize de Bielke' den Hoogwelgeboren Heer Johan Antony van Montfort, weduwnaar van Johannes Maria Stout en werd op 9 mei in de grote kerk in Driel bijgezet in de noordelijke Kruisbeuk.
Kort daarop verdeelde de beide zusters hun ouderlijk bezit. Jvr. Clasina van Montfort trok het eerste lot waarin o.a. het huis 'de Bulke of St. Annen Throon' met de daarbij behorende gronden en nog enkele andere landerijen. Haar zuster Maria Louisa Montfort die gehuwd was met Jhr. Johan Frederik van Leempoel, Doctor, en te Culemburg woonende, kreeg de overige familiegoederen. Maar ook Jvr. Clasina van Montfort bleef niet lang alleen want op 19 januari 1752 trad ze in Driel voor de Pastoor in het huwelijk met Baron Theodardus Hendricus van Heerma, een telg uit een oud Fries adelijk geslacht en luitenant in het regiment van Broekhuyzen. Hij schonk haar 5 zonen en één dochter welke allen tussen 1753 en 1764 in Driel werden gedoopt. Hun enige dochter en jongste kind Johanna Switberta Josepha Maria van Heerma de Hol(le)winde welke op 19 juli 1764 alhier ten doop werd gehouden, werd erfgename van het landgoed.

HUWELIJK MET OVERSTE EVERARDUS DU PLESSIS 
Deze Johanna trad op 7 mei 1797 in de RK Schuurkerk alhier in het echt met Everardus du Plessis gedoopt in Breda op 18-08-1761 als zoon van Nicolaas du Plessis en Catharina van Strijp. Reeds als jongeman trad hij in militaire dienst en was tot 1787 sergeant in het regiment van Salm te Utrecht. Hij week toen uit naar de Patriotten in Frankrijk en nam dienst bij het regiment Royal Leagois. Vandaar ging hij over naar de inmiddels gevormde bataljon van de uitgeweken Nederlandse Patriotten. Hij bracht het tot Luitenant Kolonel en chef van het bataljon onder de colonne van Generaal Jordon. 
Na zijn terugkeer in het vaderland werd hij door de hoogmogende Heren in den Haag op pensioen gesteld ten bedrage van 1200 gulden.

MOORD!
Blijkbaar voelde hij zich als landheer in het dorp goed thuis, want op 15 en 16 juli 1798 bezocht hij bij gelegenheid van de Velddrielse kermis verschillende Herbergen. Daar kreeg hij onenigheid met een zekere Crijn van Almen. Toen hij deze persoon op maandag 16 juli onder invloed wederom in de herberg van J. van Dockum te Kerkdriel
('de Engel') ontmoette, trok du Plessis na een woordenwisseling zijn sabel en stak van Almen met een steek in de borst dood. De sabel verborg hij daarna in 'het secret' (geheim toilet) zo staat te lezen in de stukken. Op last van de richter van Bommel-en Tielerwaard werd de sectie op het stoffelijk overschot van de ongeveer 29 jarige verslagene verricht door de beide Drielse chirurgijns Laurentius Bodenstoff en Hendrik Bolsius.

TER DOOD VEROORDELING
'met den sweerde zal worden gestraft' zo luide het vonnis!
Na de moord op Crijn van Almen in 'de Engel' gepleegd, werd Jhr. E. du Plessis gearresteerd en in afwachting van het onderzoek in de gevangenis te Zaltbommel opgesloten. Het gericht te Zaltbommel veroordeelde hem op 22 september 1798 om onthoofd te worden.
''Met den sweerde zal worden gestraft tot den dood er op volgd'' zo luide het vonnis. Zijn echtgenote J.J. du Plessis geboren Van Heerma de Holwinde richtte zich met een rekest tot het Vertegenwoordigd Lichaam des Bataafschen Volks om gratie voor haar man. Om raad en advies werd haar verzoekschrift aan het Hof van Gelderland te Arnhem gezonden. (daar in te zien stuk 4365 Gelders Archief.) Welk college blijkbaar in afwijzende zin adviseerde. Immers de 1e Kamer van het Vertegenwoordigd Lichaam wees bij besluit van 11 maart 1799 haar verzoek af en op 24 september 1798 aan haar man verleende uitstel van executie werd ingetrokken.

ONTSNAPPING UIT GEVANGENIS TE ZALTBOMMEL!
Of Everardus du Plessis hiervan een voorgevoel heeft gehad is niet bekend, maar hij nam in elk geval het zekere voor het onzekere toen hij op zondagmorgen 20 januari 1799 kans zag uit de gevangenis te Zaltbommel te ontsnappen. Naar alle waarschijnlijkheid naar het buitenland en vermoedelijk is zijn vrouw hem niet lang daarna gevolgd. Althans op 15 juli 1800 verkoopt zij het huis vanouds genaamd 'Het Hof' te Driel met stalling, koetshuis, tuinen, boomgaard, de grachten met twee voeten daarbuiten, de iepen bepoting op straat bij het huis en haar verdere bezittingen te Driel voor 4830 gulden aan Cristiaan de Gier.
De Gier ging het landgoed zelf bewonen en werd tijdens de Franse overheersing op 13 juli Maire van Driel.  De Franse bezetting drukte zwaar op de bevolking. Vele jonge mannen werden opgeroepen om de heerszuchtige plannen van keizer Napoleon te helpen verwezenlijken. En ook in Driel kwamen verscheidene soldaten niet terug van de Europese slagvelden. De jonge gemeente moest grote leveranties doen aan het Franse leger en de bezettingstroepen. In 1811 had de gemeente reeds een schuld van 17000 francs, welk bedrag geleend moest worden. Met veel  takt wist Chistiaan de Gier met de bezetter om te gaan zonder de belangen van zijn gemeente en haar inwoners uit het oog te verliezen. Na het vertrek  van de inmiddels gehate Fransen werd hij dan ook in zijn ambt als Burgermeester gehandhaafd tot hij in 1818 ontslag nam. Hij overleed op 23 augustus 1834. Cristiaan de Gier overleed op 'het Hof' op 23 augustus 1843 87 jaar oud.
Na zijn overlijden kwam het landgoed in handen van Joannes Glaudemans die gehuwd was met Elisabethde de Gier. 
BRON: Maandkrant 'de Stimulans' Kerkdriel 01-04-1960

Du Plessis 'de Mornay'.
Bij nader onderzoek ontdekte ik, dat de 'gevluchte' Everardus Du Plessis de Mornay  niet naar het buitenland was gevlucht zoals werd verondersteld. Maar hij had zich in het kleine dorpje Thorn bij Roermond aan de Belgische grens 'verschuil
d.' Hij werd in die dagen niet opgespoord, zijn vrouw volgde hem in de zomer van 1800, In 1802 werd hun zoontje Henri geboren. De toegevoegde tweede achternaam  'de Mornay' die werd vermeld op het kerkelijk trouwdocument te Driel, is niet terug te vinden in het document bij het HCRL in Limburg uit 1802. In dit document blijkt dat hij zijn tweede achternaam (waarschijnlijk om niet ontdekt te worden) heeft veranderd in  'de Montfort'  dit was de achternaam van zijn schoonmoeder Jvr. Claina van Montfort.


everardusduplessisdeMornay.jpg

Everardus du Plessis de Mornaij en Josephine Maria de Heerma.

 

Het volgende staat in de geboorteakte vermeld:
Kind:                  Henri Theodoor Jean Everard du Plessis de Montfort.
Geboorteplaats:  Thorn.
Geboortedatum:  8 november  1802
Vader:                Everardus du Plessis de Montfort
Moeder:              Jean, Suibert, Josephine, Marie de Heerma de Holwinde.
Bron: https://wiewaswie.nl

Geregistreerde: J. du Plessis de Montfort Registratie Datum: 1844  Diverse Collecties Erfgoedinstelling: Nationaal Archief 

Collectie: Financiën: Borgstellingen ambtenaren 1816-1844

Ook stond Everardus genoteerde in de Militieregisters.nl te Thorn. 

(Een militieregister was een gemeentelijk register waarin alle jongens/mannen werden in geschreven.) 

Gevonden:  GRATIEVERZOEK 4365 - 0124 Hof van Gelre en Zutphen. http://www.geldersarchief.nl
Stukken rakende het verzoek om gratie ingediend door J.J. du Plessis geb. Heerma de Holwinde te Driel, ten behoeve van haar echtgenoot, de overste
E. du Plessis ter dood veroordeeld te Zaltbommel wegens manslag, 1798. Afschriften (van gelijke tijd) 1 pak.Doopakte Everardus du Plessis, zoon van Nicolai Ludovici Du Plessis en Catharina van Strijp 18-08-1761.
Reeds als jongeman trad hij in militaire dienst en was tot 1787 sergeant in het regiment van Salm te Utrecht. Hij week toen uit naar de Patriotten in Frankrijk en nam dienst bij het regiment Royal Leagois. Vandaar ging hij over naar de inmiddels gevormde bataljon van de uitgeweken Nederlandse Patriotten. Hij bracht het tot Luitenant Kolonel en chef van het bataljon onder de colonne van Generaal Jordon.
Na zijn terugkeer in het vaderland werd hij door de hoogmogende Heren in den Haag op pensioen gesteld ten bedrage van 1200 gulden.


 

Huwelijksdocument van Luitenant Collonel Everardus Duplessis en Johanna Heerma. Ondertrouw op 22-04-1797, gehuwd op 07-05-1797 te Driel.

Afbeeldingen:  http://www.gemeentearchief.nl
                         http://www.markiezenhof 
 

Jaar van boekje 1796
Naam Plessis, Du
Rang/Functie kap Lieutenant Colonel
Dienstvak Bataven
Jaar pensioen

f 1200

Diversen by Resolutie uts.

 

 

 

PAGINA 2 ONTBREEKT

Akte te Breda: J. A. Baron van Wassenaer - Everard du Plessis 30-07-1759.

Akte voor het leveren van op hoogland gewonnen hooi en voor goede droge voederhaver aan de regimenten van Baron van Wassenaer, Baron de Mattha, Barron Bergen de Trips en Luitenant Collonel Schoute.
Cornet E. du Plessis tekent dit document voor en namens Barron van Wassenaer. 

10-08-1799 Rotterdamsche courant

 

KLIK HIER > PAGINA 11