"GEKAAPTE BRIEVEN" o.a van Maria Susanna du Plessis uit Suriname.

Aan den Heer J.F. Taunaij te Amsterdam
Trieplicaat[onderstreept]

Suriname den 13 Februarij 1795
Wel Edele Heer.
Per het arrivement van de Cap(itein) Clausse is mij UEd(ele) Schrijvens van 19 nov(ember) met de Leijst der plant(age) goederen per de Cap(itein) Saijer afgescheept geworden als meede de Nieuws[-] papieren per Hinderson beneevens het Recieff van Een Kelder die in M(onsieur) Yosing [?]gelaeden is - dan tot mijn leedweesen moete UWE: communiceeren dat Cap(itein) Saijer in Cajenne is opgebracht, waardoor wij vande plant(ag)e goederen ontblood, Sie UEd(ele) dus Versoeken deselve ten spoedigste weeder te willen aflaaden; alhier is meede g'arriveerd Eene Capt(ein) Cair, dan oft het die Selvde is waarvanUEd: melding maakt mijne prive goederen ingelaeden te sijn, is mij onbewust, also hij meede reeds in Vijands handen is geweest en met een prijs meester en wijnig Scheepsvolk den Vijand gedestineerd sijnde na Cajenne heeft hij geleegendheid gevonden, sijn vijand te ontzeilen en alhier gelukkig aan te koomen. Edog Sijn brievezak en manifest en papieren sijn in handen van den vijand, alsoo dit alles zeer geconfusioneerd sal toegaen en niet dan bij de lossing sal kunnen blijken off er goederen van mijn in die bodem sijn, M(onsieur) Josing is nog niet gearriveerd, en word gepresumeerd meede genomen sal zijn. Deese bekortende noeme mij met waere Agting

Wel Edele Heer!
Uw Edd.w.Dinareijen
Certificeere dat dit X Eijgenhandig is ter
Needergesteld door M S Du Plessis
Q. G. Piches[?] F. S. V. P. Pus.

TRANSCRIPTIE
P.S. na het SLuyten der Origineele deeses word mij door de Cap(itein) Walter Kerr Vertoond de Connossementen zoo van mijne prive Goederen als die van de plant(ag)e Neijd & Spijt, welken Cap(itein) mij te kennen gaff dat Saijer de Goederen niet kunnende Bergen[.] in texel leggende hij alles hadde overgenoomen, dien volgens mij Gelukkig daar meede bevoordeelt ziende is deesen UWE. contra te melden de plant(ag)e Goederen die hier vooren weeder gerequireerd hebbe niet na te zenden, noeme mij als vooren
WelEdele Heer

UWE: DWDinaren
Certificeere dit X Eygenhandig is ter
Needergesteld door M.S. Du Plessis
Q.S Pichot

Suriname den 16 feb(ruari) 1795

TRANSCRIPTIE
Mons(ieu)r en vrient
Ik ben seer aen ue v(er)obligeert voor de moite die ue hebt gelieft te neemen in ’t solliciteeren voor mij. Ik v(er)soek ootmoedelijk dat ue geen moeite meer en neemt om iemant van de Heeren mij aengaende, moejelyk te vallen. Ik ben geresolveert nederlandt noit meer te dienen liever der tegen. uwe brieven sijn mij wel geworden waerop ik par naesten beter sal antwoorden. Dit is nu de tweede mael dat ik om mijn v(er)lof schrijf, hoope immers[?] dat se dat niet weijgeren sullen. Doet mijn onderdanige gebiedenis aen mijn Heer de Neef en speciaelyk aen u Seur Joffr(ouw) Rachel en al de familie. Onder presentatie van mijn dienst aen ue v(er)soek ik uw

schrijvens met de naeste scheepen.

Mons(ieu)r en vrient UE seer dienstw(il)l(ig)e

dienaar R.D. Plessis
Paramoribo den 8ten Jan(uari) 1672

TRANSCRIPTIE Paramoribo den 8. Januar[ij] [1]672.
Joffr(ouw) wat schrijven is dat, 't schijnt wel of ue eenige genegentheyt voor mij hadt, waerom dan niet met een beter woordt begost, of ben je beschaemt Beminde te seggen. De rest van uwe brieven sijn tolerabele redenen, Jk heb van ue. ontfangen vijf brieven als van dato, 20 Julij, 2 Augusti, 15 Augusti, 20 (Septem)b(e)r en 28 Octob(er) sijn hertelijk welkom geweest, waere vrij te railjeeren in 't nieuws over te schrijven dat Mons(ieu)r Thisso in die qualitijt quam boven mij te commanderen, tot mijn leetwesen sagh ik het vroeg genoeg, schrijf mij sulke dingen niet meer. Beminde schrijft geen brieven meer hier naer toe, dit is nu de twede mael dat ik om mij v(er)lof schrijf, en laet Mons(ieu)r u broeder geen moejten meer voor mij doen in 't solliciteeren, w[an]t ben niet van sints haer Ed(ele) Mog(endheden) oit meer te d[ien?]en. Tis mij leet dat u.e. een v(er)geefsche voagie nae Aardenburg gedaen hebt, u hoeft soo niet te schelden ik kan u schrijven wel v(er)staen. U kunt mij van dese toekomende somer t'huijs v(er)wachten, dan sult u mij noch sien maer daer nae ben ik van voorneemen noit Nederlandt te betreden. met de naeste schepen kunt u een beteren brief v(er)wachten, mijn kop en staet er niet nae daerom weest hier mede tevreden. mijn onderdanige gebiedenis en danck aen mons(ieu)r uw broeder voor sijn genomen moeten, aen mijn Heer de neef en susters en M(eeste)r Laurens

Adieu lief vaert wel. u seer geaffectioneerden en beminden
dienaer. R. de Plessis

TRANSCRIPTIE
Aan den Heer J:F: Faunaij te Amsterdam Surinaamen 28 feb(ruarij) 1795
WelEdeleHeer!
Mij gedraagende aan myne laaste van den 20 Januarij deeses jaars, vinde voor my nog te beandwoorden UEd g'eerde schryvens van 26 april, 14 Junij, 15 Julij 30 aug(ustus) en 5 November des gepasseerde jaars, dewelke my met derselver bylaage wel syn geworden, als meede per differente bodems de gesondene Nieuwspapieren op de Eerste niet te repliceeren vallende dan de hier vooren gedaane communicatie van den ontfangst der bylaagen, sie ik uyt die van 16 Junij UEd per de Cap(tei)n S:J: de Groot den 2 Meij, my te hebben geschreeven, dan deese is mij niet er Handen gekoomen, terwijl UEd: aparent voor den ontfangst deeses, reeds zal vernoomen hebben, hy ongelukkig in Cajenne is opgebragt, als meede Mathijs fredriks, en nu onlangs segt men twee Noord Americaanen van amsterdam. Ten aansien der Glaase ruyten dewelke UEd meld my volgens de laast gesondene soude blyken indreswerk te syn ingepakt, deese hebbe nog niet ontfangen en sullen aparent by de Leyst der jaarlykse goederen gelaaden syn, dat mij onbekend is met wie die staan te koomen, intusschen twyffele niet off UEd zal met opsigt tot de terug gesondene ruyten sulx met den Leveransier hebben affgemaakt, aangesien hij Egter niet ten Eenemaale onschuldig kan erken worden, terwijl men dikwils niet de versendingen na Surinamen wat ligt overstapt.UEd gelieve te continueeren bij ieder versending met twee kasjes ieder van 12 flacons florentynse olij, waarby UEd teevens versoeke best soort, derwijl de laast gesondene veel minder in smaak is, dan de vorige, de Hammen Rolpens, kaas en Zuurkool, syn finaal bedorven geweest, het Tuynsaad daar van is niets opgekoomen, alhoewel met opsigt tot de Eerste articulen, de schuld veel eerder aan de Cap(tei)n dan aan de Leveransier wil toeschryven, terwijl hy goedgevonden heefft mijne goederen een geruyme teijd aan boord te houden alvoorens het selve uyt te Leeveren, en zulx met heen en weeder te stuuren en het broeijen in de scheepen alhier, seer veel Leijd, waar door geene reedene hebbe over syn manier van behandelen te vreeden te syn, dan het Tuijnsaad is aparent oud zaad geweest, en waaromtrend UEd Instandelijk Solliciteere zulx van 't nieuwste en beste te hebben By de uytspraak der Sententie [Ca. Zorn?] sal het mij aangenaam wesen een onderhandsche copie der Sententie van Ued te mogen ontvangen; Bedanke Ued voor de besorging der brieven aan de Heeren Wichers en van der werff beneevens Mevrouw Pabst[.] Het zal mij meede aangenaam weesen op Syn teijd te moogen ontvangen het bewys der op myn naam Stelling van de neege Biljets op vrankrijk, omtrernd welke Seer ligt te beseffen is deselve thans niet veel in waarde Syn, alsoo de interessen intusschen in het vergeet Boek blijven. Per die van 15 July was mij aangenaam te verneemen 't arrivement der Cap(tei)n B. Bergman waar by de assurantie, op de per hem ver- Sondene producten hebben uytgewonnen; Ued gegeeven Elucidatie met opsigt der betaalde Liberaale gifft en de post van ƒ 523:6:4: per de uwe van 30 aug(ustu)s 1794, sal ik de beandwoording daar van provisioneel uytstellen, tot dat Soo Ued Reekening Courant, als die van de vrugten en die van 't fidaeicommissaire van 't aff geloopene Jaar ontvangen[?] ,als wanneer die Zaaken bestens by 't Boeken kan confronteeren en Ued myn bevinding meede deelen[.] Met Leed Syn verneeme dat de Bodem Francoise Hermina is verkogt, te meer daar ten Braave Zeeman Andries Smit thans schipper te voet moet Syn. het soude mij bysonder aangenaam weesen Soo hy weeder een ander Bodem mogte bekoomen, terwijl hy zulx wel verdiend. dan Soo hier toe geen aparentie voor eerst mogte weesen, en UEd geinclineerd was een klyn Scheepje op de Colonie aan te leggen, om door hem te laaten voeren, Soude ik wel willen inclineeren daar in 1/32 portie te neemen. gemeldeCap(tey)n heefft ten mynen behoeven een en andere klyne commissien inden vaderlande verrigt, uyt hooffde van welke Syn Ed. van mij competeerd ƒ 100: 6 : = UEd solliciteerende dit montand aan syn Ed. voor my te betaalen onder drie Eensluydende quitan[-]

tien, waar van twee versoeke na Herwaards te Senden en Een onder UEd te behouden; Solliciteere UEd mij te willen Senden twee beste Italiaanse vioolen door Een bekwaam Lieffhebber te laaten uytsoeken,
ieder in een aparte vioolkast, van binne met groen Laaken, en van buyten met Jugtleer bekleed en met koopere handvatten Slooten en Sleutels, de vioolen met dubbelde monteeringen [best] bestaande voor ieder viool uyt twee strykstokken Twee toetsen, 2 staartjes, 6 kammen die tot de vioolen passen, twee stel schroeven, 6 stapels, Een stapel ijser, dan vier pakjes beste kwint snaaren soo als de Eerste versending is geweest. want de laaste ontvangene syn niet te bestig, Twee yvoore Doosjes met harpuys daarin, met versoek de versending van snaaren in dier voege alle ses maanden te continueeren. Myne Zwakkelyke omstandigheeden continueeren nog terwijl nog geen beeterschap bespeur; waarmeede deese bekortende het genoege hebbe met waare agting my te noemen

Wel Edele Heer
Uw Ed D W dienaresse Certificeere dat dit X Eygenhandig is ter Needer gesteld d
oor M. S. Du Plessis Q.G. Pichot 

Op Heeden den 14. January 1795 Compareerde voor mij Johannes Adolph. van Claveren geswoore Clercq ter Secretarij van suriname Rivieren en Districten van dien en in teegenwoordigheid der Natenoemenen Getuijgen

Vrouwe Maria Susanna Duplessis gesepareerde huijsvrouw van den Weledele Gestrenge Heer Fredrik Cornelis Stolkert Woonende de Vrouwe comparante alhier aan paramaribo. Te kenne Geevende dat Zy vrouwe compa-
rante uit hoofden van Zwaare Ziekte en Verzwakking aan de handen buiten staed is geraakt omme haere
Gewoonelijke handteekening te Kunnen stellen en dier[-] halve genoodzaekt is Zulks teegenswoordig met Een kruijsje off Merk te doen, dan alzoo uit zodanig Kruijsje off Merk niet kan koomen te bleiken het Zelve door haar vrouwe Comparante te Zijn gesteld ten Zy Zulks door Een off andere persoon werden Gecertificeerd, en Zij vrouwe Comparanten om alle twijfelingen Moeijenisse en Onaangenaamheeden voor te koomen, alle die certificatien van haare teegenswoodige handteekening door een bij haar Edele vast gestelde perzoon Wilde gedaan hebben, Zoo verklaarde de Vrouwe Comparante haare Edele Oudste Neev. den Heer Quirin George Pichot, bij deese te Authoriseere en te qualificeeren, omme geduurende haare Edele Ziekte en indispositie alle de Handteekening welke Zij Vrouwe Comparante van heeden aff met Een Kruijsje off Merkje Zal koomen te doen, het zij onder Wisselbrieven adsignatien, Brieven Quitantien ofte andersints behoorlijke te certificeeren dat Zodanig Kruijsje off Merkje door haar vrouwe Comparante tab>Ei(genhandig)] Eigenhandig is ter needer gesteld.
Ende zulks wel tot zoo lange zij vrouwe comparant weeder van haare ziekte en verzwakking zal zijn hersteld, immers weeder haare gewoonlijke handteekening ten vollen Zal kunnen ter needer stellen ofte wel tot weeder opzegging toe, als wanneer deese authorisatien en qualificatien zal koomen op te houden en vervallen, declaraerende de vrouwe comparante geenen andere handteekeningen voor de haare te zullen erkennen dan die door haare voornoemde neev zullen zijn gecertificeerd, met verdere aanneeming en belofte van haare vrouwe comparante omme alle zoodanige certificatien welke door haar Edele neev invoege voorschreeven zullen werden gedaan, ten allen tijden te zullen aprobeeren voor goed vast en van waerden houden en doen houden, onder verband en submissien van haare vrouwe comparantes persoone en goederen als na rechten. Ende versogte de vrouwe comparanten ten bleike daar en zoo 't behoord hier van acte informa welke deese is, en wijders afte geeven
twee grossen. Aldus gedaan en gepasseerd alhier aan paramaribo ter presentie van Adriaan Manssendijk en Johannes Everhardus Marcellus Brouwer als getuijgen. was get(ekend).
J. A. van Claveren,Gesw(ooren) Clercq

TRANSCRIPTIE
Monsieur en vrient Mons(ieu)r D. Kempe. uwe brieven sijn mij alle wel ter handt gekomen en de anderen sijn wel bestelt. Ik heb niet veel te antwoorden, alleen is dit maer dat 'k v(er)soek aen ue desen aen mijn Heer Lichtenbergh cito te laten bestellen en sijn Eds advijs daervan afwachtende, soo ue mijn v(er)lof noch niet en hebt bevordert het doch bij de eerste gelegentheijt Ick beloove bij t'eerste schip dat nae dit sal v(er)trecken lammoensop over te senden. Doet doch mijn onderdanige gebiedenis aen d'Heer Gouv(erneu)r Lichtenbergh, aen u huijsvrouw en Joffr(ouw) uw dochter. laet doch niet nae de saek te pouseeren.

Mons(ieu)r en Vrient UE seer dienstwil(l)ige dienaer

Du Plessis Du Bellay Paramoribo den
8ten Januarij 1672

TRANSCRIPTIE Wel Edele Heer Den heer J. F. Taunaij te Amsterdam Per Cap(tein) Ds Butler D(ie) G(odt) G(eleide) TRANSCRIPTIE Aan den Heer J.F. Taunaij te Amsterdam, Suriname den 20e Januarij 1795 Wel Edele Heer! Voor mij te Beantwoorden hebbende U Ed(ele) differente missivens Zal Zulks provisionaal uijtstellen tot het Vertrek der Voorjaars Vloot van hier, alleen deese Voorraedig afgevaardig hebbende U Ed(ele) den Ontfangst Uw E(dele) differente gEerdens te communiceeren, als meede dat de Goederen per de Cap(itein) Stap & Ds Butler aangebragt, hebbe Bekoomen, de Eerst[-] Gemelde meestendeel Slegt entzodurnen[?]. - Dan diend deese meede Hoofdsaakelijk ter kennisgeeving, dat ik ’t Ongeluk gehad hebbende Seedert den 9e Sept(ember), des gepasseerden Jaars te vervallen in een Swaaren krankte, die mij tot op den Oever van de Dood heeft gebragt gehad, en daar van herstellende, Sijn de ongelukkige gevolgen geweest en waaraan nog Werkelijk Laboreer, Een Swaare Verswakking aan handen en Voeten, door Welke buijten Staat gesteld sijnde mijne ordinaire handteekening te doen, deselve voortaan met Een Kruijsje door mijn Neeff Guirin George Pichot, gecertificeer moet doen, en op dat aan het publicq en ieder met mij handelende persoon daar van Soude Kunnen Blijken, hebbe dien aangaande op den 14e deeser desweegens acte en Qualificatie informa gepasseerd, van welke Uw E(dele) hier bij onderhandsche Copije ben toezendende en waarvan per Voornoemde Vloot Uwe E(dele) de authenticque Copije sal

Geworden, met Versoek daar Aan Geloov te Slaan en alle handteekeningen indier voege te doen, Voor de Mijne te houden, terwijl zulks meerder per Courant alhier hebbe geadverteerd Blijkens de bijgaande.
Wijders deese ten Advies dat indato van heeden Onder Voormelde handteekening op 6 pr. Sigt aan de Ordre van
J. Denduren ten Uw E(dele) lasten hebben afgegeeven de volgende wissels
Een Groot . . . . . . . . . . . . . . . . . f 2149 - 8 -
Een . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 1050 - : -
Een . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 1025 - : -
Een . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 1000 - : -
Een . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 950 - : -
 -------------------
                                                 f 6174 - 8 -
 ---------------------------
Alle de Waarde Genooten tot het doen van de nodige Betaalinge met Versoek de selve Op hun teijd Betaaling te Vereeren. Vervolgens hebbe nog op recipisse ten Uw E(dele) lasten afgegeeven de Connossemente van Cap(itein) Stap, voor Vragt en Avarij van Aangebragte Goederen voor mijn Prive met f 303 - 12 en Voor mijn
Plantage met f 115 - 10 - Dan diend tot advies dat ik met Cap(tein) F. Schoeman voerende de bodem de Phoenix afgelaeden hebben 30 baalen heel coffy weeg(end)e netto 6590 ld[libra?] 30 Baalen per het schip Sansouci gevoerd by de Cap(tei)n D(ir)k Pauw 6220 ld waar omtrend de beschikking van assurantie aan UwE. best beleijd overlaate, omme daar in te handelen na omstandigheid dat de zaaken zig in Europa sulle bevinden, sullende die voormelden bodems, soo gesegt V april aanstaande van hier onder convooij vertrekken. UwE. G' Eerde famillie met den aanvang van het begonnen jaar alles wat UwE. vergenoeging kan geeven toegewenscht hebbende, hebbe het genoege met waere hoogagting mij te noemen.
Wel Edele Heer Uw E D W:
Dinaresse certificeere dat dit X eygenhandig is ter needergesteld d
oor M. S. Du Plessis Q. G. Pichot.

 Bron: http://www.gekaaptebrieven.nl

 

Onderstaand document gevonden bij -verzoekschriften 1801-1808- Bergen op Zoom